Handlingar – Årsmöte 2020-11-25

IF Hallby SOKs årmöte kommer detta år genomföras digitalt. Anmäl deltagande via mail till styrelsen@hallbysok.se senast den 23 november.

Du ansluter till årsmötet genom att klicka på följande länk:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA5NTY1N2QtMjY5OS00YWJjLWJkYWMtM2Y4MzIyMjFhZTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ef556b3-fb15-4f46-97ee-ede82b18fff9%22%2c%22Oid%22%3a%22eb2c04e8-6688-4e01-973a-7d54d623ecf8%22%7d

Dagordning

IF Hallby SOK Årsmöte dagordning 25 nov 2020 

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse IF Hallby SOK 2020.1

(inkluderar budget 2021 och ekonomisk rapport)

Verksamhetsidé – Handlingsplan 2021 – 2024

2021.1.Vision verksamhetsidé mål och Handlingsplan 2021 – 2024