Digitalt Årsmöte 1 december 2021

Handlingar:

                                Teamslänk kl.18.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQwYmY1ZTgtN2E5NS00OGQ3LWExM2YtZGQzMDAxZWI1NTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201a454d1-960e-4eed-a3f0-6c638d74f68d%22%2c%22Oid%22%3a%2284a2b15b-11bc-4455-8427-b1d7d52f5a91%22%7d

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet utlysande
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare / rösträknare
 7. Fastställande av:
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelser
 9. Fråga om ansvarsfrihet
 10. Fastställande av medlemsavgifter
  • Styrelsen föreslår nya medlemsavgifter:
   • Familj: 1200 kr (tidigare 900 kr)
   • Enskild medlem: 500 kr (tidigare 400 kr)
   • Ungdom: 300 kr (tidigare 200 kr)
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av till föreningens olika poster:
  • föreningens ordförande för en tid av ett år
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  • tre personliga suppleanter, en från varje sektion, att representera sin sektions ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
  • två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  • ordförande samt erforderligt antal ledamöter till sektionsstyrelser för en tid av ett år
  • tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  • beslut om val av ombud till SDF möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
  • tre ombud att representera IF Hallby SOK vid Hallbys Idrottsallians årsmöte
 13. Inkommande motioner
 14. Information från styrelsen
 15. Bengt Ragnars minne
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötet avslutas

Vi ser fram emot att träffa dig i ett digitalt årsmöte 2021

 // IF Hallby SOK:s styrelse