Årsmöte 13 december 2017

Valberedning

Högerklicka för att öppna Valberedning – Inför årsmöte 13 december 2017 version 2

Årberättelse

Högerklicka här för att ladda ner Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsidé och Handlingsplan

Högerklicka här för att ladda ner Vision och Verksamhetsidé mål och Handlingsplan 2017 – 2022

 

Dagordning

Plats: Hallbystugan

Tid: 13 dec 2017, kl.18.30

Högerklicka här för att ladda ner Årsmöte Dagordning 13 december 2017

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om mötet utlysande

4. Fastställande av föredragningslista

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av protokolljusterare / rösträknare

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret

8. Revisorernas berättelser

9. Fråga om ansvarsfrihet

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Fastställande av uppdaterade stadgar

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

13. Val av till föreningens olika poster:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c) fyra personliga suppleanter, en från varje sektion, att representera sin sektions ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) ordförande samt erforderligt antal ledamöter till sektionsstyrelser för en tid av ett år;

f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

g) beslut om val av ombud till SDF möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

h) tre ombud att representera IF Hallby SOK vid Hallbys Idrottsallians årsmöte

14. Inkommande motioner

15. Information från styrelsen

16. Övriga frågor

17. Årsmötet avslutas

Välkomna // IF Hallby SOK:s styrelse