Årsmöte 14 december 2016

Årsmöteshandlingar:

Dagordning/kallelse

if-hallby-sok-arsmote-dagordning-14-dec-2016

Årsmöte 14 december 2016  – Hallbystugan kl.19.00
Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet utlysande
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det

7. Revisorernas berättelser
8. Fråga om ansvarsfrihet
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
11. Val av till föreningens olika poster:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c) tre personliga suppleanter, en från varje sektion, att representera sin sektions ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) ordförande samt erforderligt antal ledamöter till sektionsstyrelser för en tid av ett år;

f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
g) beslut om val av ombud till SDF möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

12. Fastställande av att IF Hallby SOK:s stadgar anpassas till Riksidrottsförbundets stadgar från 2015 samt förslag att ändra namnet på Förvaltningssektionen till Arenasektionen
13. Inkommande motioner
14. Information från styrelsen
15. Övriga frågor
16. Årsmötet avslutas

Verksamhetsberättelse 2015

Klicka för att ladda hem verksamhetsberattelse_2016_5

 

Valberedningens förslag till årsmötet

Klicka för att ladda hem valberedningens förslag till årsmötet

Välkomna // IF Hallby SOK:s styrelse