Handlingar – Årsmöte 12 december 2018

Kallelse och Dagordning

Årsmöte 12 december 2018
Hallbystugan kl.18.30

IF Hallby SOK Årsmöte dagordning 12 dec 2018

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet utlysande
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av protokolljusterare / rösträknare
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för
det
8. Revisorernas berättelser
9. Fråga om ansvarsfrihet
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
det kommande verksamhetsåret
12. Val av till föreningens olika poster:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) tre personliga suppleanter, en från varje sektion, att representera
sin sektions ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får
inte styrelsens ledamöter delta
e) ordförande samt erforderligt antal ledamöter till sektionsstyrelser
för en tid av ett år
f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en
skall utses till ordförande

g) beslut om val av ombud till SDF möten (och ev. andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud)
h) tre ombud att representera IF Hallby SOK vid Hallbys Idrottsallians
årsmöte
13. Inkommande motioner
14. Information från styrelsen
15. Övriga frågor
16. Årsmötet avslutas
Välkomna // IF Hallby SOK:s styrelse

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018a

Verksamhetsidé och Handlingsplan

Vision verksamhetsidé mål och Handlingsplan 2017 – 2022.1

Ekonomisk redovisning

IF Hallby SOK Resultatrapport 20171101 -20181031 totalt och per kostnadsställe

IF Hallby SOK Balansrapport 20171101 -20181031 totalt inkl kostnadsställen

IF Hallby SOK Budgetförslag 20181101 -20191031 Huvudkassa

IF Hallby SOK, Budget 2017-2018

Valberedningens förslag

IF Hallby SOK Valberedning 12 dec 2018