IF HALLBY SOK:s ÅRSMÖTE

Krister Rosjö 24 oktober, 2020
När:
25 november, 2020 kl. 18:30 – 20:30
2020-11-25T18:30:00+01:00
2020-11-25T20:30:00+01:00
Var:
Hallbystugan
Pris:
Gratis

Årsmöte 25 november 2020

              Endast digitalt – start kl.18.30        

Länk till mötet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_YTA5NTY1N2QtMjY5OS00YWJjLWJkYWMtM2Y4MzIyMjFhZTRi%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229ef556b3-fb15-4f46-97ee-ede82b18fff9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522eb2c04e8-6688-4e01-973a-7d54d623ecf8%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0oJUwE5lqp3xc1wIgluGfp

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet utlysande
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare / rösträknare
 7. Fastställande av:
  • a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  • b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det
 8. Revisorernas berättelser
 9. Fråga om ansvarsfrihet
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av till föreningens olika poster:
  • föreningens ordförande för en tid av ett år
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  • tre personliga suppleanter, en från varje sektion, att representera för en tid av ett år
  • tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  • beslut om val av ombud till SDF möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
  • tre ombud att representera IF Hallby SOK vid Hallbys Idrottsallians årsmöte
 13. Inkommande motioner
 14. Information från styrelsen
 15. Bengt Ragnars minne
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötet avslutas

Välkomna // IF Hallby SOK:s styrelse